NOWOSCI
NA ZAMOWIENIE
 AKCESORIA (22)
 BIŻUTERIA (64)
 BOLERKA / OKRYCIA (4)
 BONY NA ZAKUPY (8)
 BUTY / GLANY (772)
 BUTY NEW ROCK (6)
 CYBER GOGLE (29)
 CYBER MASKI (0)
 DODATKI DO UBRAŃ (21)
 GORSETY (4)
 HAIRFALLS (16)
 KOSMETYKI (9)
 KOSZULKI DAMSKIE (38)
 KOSZULKI MĘSKIE (17)
 KSIĄŻKI (1)
 OKRYCIA WIERZCHNIE (13)
 PASY / PASKI (10)
 PIESZCZOCHY (24)
 PŁYTY CD (2)
 RAJSTOPY / LEGGINSY (12)
 RĘKAWKI / RĘKAWICZKI (20)
 SPODENKI / HOTPANTS (7)
 SPODNIE (17)
 SPÓDNICE / SPÓDNICZKI (15)
 SUKIENKI (8)
 TORBY / PLECAKI (12)
 ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE (295)
WYPRZEDAZ


Regulamin od 25.12
Polityka prywatności
Polityka Cookies
Odstąpienie od umowy
Regulamin do 24.12
Koszty przesyłki
Formy płatności
Polecane linki
Rozmiary Phaze
Rozmiary Aderlass
Rozmiary Sektor1
Rozmiary Alchemy
Zakładanie Hairfalls
Rozmiary Queen of Darkness

REGULAMIN

sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Postanowienia ogólne, definicje i specyfikacja techniczna

§ 1

1.     Regulamin określa zasady detalicznej sprzedaży wysyłkowej Towarów przez Sklep internetowy Klimatyczne.pl Dark Shop oraz zasady korzystania z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.     W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2

1.     Sprzedawcą Towarów, operatorem Sklepu, a także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Lechosław Trzaska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klimatyczne.pl Dark Shop Lechosław Trzaskaz siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Łowieckiej 76, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 88816, posługujący się numerami: NIP PL9542621499 i REGON 241312550.

2.     Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

1)     prowadzenia Kont użytkownika umożliwiających składanie Zamówień na Towary oferowane przez Sklep oraz zarządzanie swoimi Zamówieniami,

2)     Newsletter, będący okresowym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, wydawanym przez Sprzedawcę w postaci elektronicznej

§ 3

1.      Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:

1)       Regulamin - niniejszy regulamin,

2)       Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

3)       Ustawa o ochronie danych osobowych. - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Od 25 maja 2018 roku - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

3a)     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3b)     Zgoda na przetwarzanie danych: zgodę poprzez wprowadzenie do zabezpieczonego systemu własnych danych służących do realizacji usługi. Przekazanie danych jest dobrowolne oraz świadome i następuje bez jakichkolwiek procesów automatyzacji możliwości wyboru.

4)       Ustawa o prawach konsumenta. - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

5)       Sprzedawca - Lechosław Trzaska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klimatyczne.pl Dark Shop Lechosław Trzaskaz siedzibą w Katowicach (40-534) przy ulicy Wróbli 18a/7, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 88816, posługujący się numerami: NIP PL9542621499 i REGON 241312550,

6)       Sklep - sklep internetowy działający pod adresem sieciowym klimatyczne.pl,

7)       Serwis - system stron internetowych Sklepu będący elektroniczną platformą przeznaczoną do składania i przyjmowania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość, a także do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,

8)       Usługi elektroniczne - usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

9)       Użytkownik - każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zamówienia oraz niewymagający rejestracji i logowania do Serwisu,

10)    Formularz rejestracyjny - formularz będący częścią Serwisu wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,

11)    Użytkownik Konta - korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto,

12)    Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu służących składaniu Zamówień i zarządzaniu nimi,

13)    Klient - osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą w Sklepie Towary za pośrednictwem Serwisu,

14)    Konsument - Klienta jako osobę fizyczną, która zamawia Towary wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

15)    Towary - towary oferowane w sprzedaży przez Sklep, a także towary objęte Zamówieniem i stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży oraz przedmiot dostawy.

16)    Cena - cenę detaliczną Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów wysyłki i płatność przy odbiorze, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),

17)    Koszyk - element Serwisu, wirtualny koszyk na Towary przeznaczony do umieszczania w nim Towarów wybranych w celu ich zakupu podczas przeglądania Oferty handlowej Sklepu,

18)    Formularz zamówienia - formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

19)    Zamówienie – będące ofertą złożoną Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów,

20)    Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem zawartą na odległość w wyniku przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę,

21)    System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2.      Ilekroć w Regulaminie mowa jest o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwrocie Towaru do Sprzedawcy, adresem właściwym do kierowania oświadczeń i przesyłek zawierających zwroty jest adres Sprzedawcy wskazany w ust. 1 pkt 5 tego paragrafu.

§ 4

1.     Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających bazy danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

2.     W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu i aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.

 

Informacja handlowa, Ceny

§ 5

1.      Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży.

2.      Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena widniejąca przy Towarze podana na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru objętego Zamówieniem nie ulega zmianie przez cały okres związania Umową sprzedaży, niezależnie od zmiany Cen tych Towarów w Sklepie.

3.      Ceny nie zawierają kosztów wysyłki oraz opłaty za płatność przy odbiorze (pobranie). Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi, wynikającymi z dokonanych przez Klienta wyborów sposobu płatności i dostawy, prezentowana jest w podsumowaniu Formularza zamówienia przed jego wysłaniem do Sklepu.

 

Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej

§ 6

1.     Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawierane są na czas nieoznaczony.

2.     Umowa o świadczenie usługi Konto użytkownika zostaje zawarta z chwilą przesłania do Systemu wypełnionego Formularza rejestracyjnego.

3.     Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywowania tej usługi przez jej subskrybenta.

§ 7

1.     Każda ze Stron, zachowując 7 dniowy okres wypowiedzenia, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przed rozwiązaniem tej umowy przez drugą stronę.

2.     Użytkownik Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia i dyspozycji usunięcia Konta.

3.     Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Użytkownikowi Konta stosownego oświadczenia na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

4.     Subskrybent Newslettera rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Newsletter klikając stosowny link znajdujący się w każdym przesłanym biuletynie Newslettera lub składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie i dyspozycję dezaktywacji usługi.

 

Składanie i przyjmowanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu

§ 8

1.      Zamówienia za pośrednictwem Systemu można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

2.      Klient, w celu złożenia Zamówienia, wybiera na stronach Sklepu i dodaje do Koszyka interesujące go Towary określając ich zamawianą ilość.

3.      Złożenie Zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Systemu Formularza zamówienia wraz z zawartymi w nim oświadczeniami Klienta.

4.      Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem się Klienta do terminowej zapłaty za Towary.

§ 9

Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, według kryteriów takiej informacji określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 

Umowa sprzedaży

§ 10

1.     Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w sposób opisany w § 9 Regulaminu, a jej integralną częścią jest ten Regulamin.

2.     Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest adres siedziby Sprzedawcy.

3.     Przedmiotem Umowy sprzedaży jest sprzedaż Towarów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

4.     Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Klienta adres dostawy zamówionych Towarów.

5.     Umowa sprzedaży zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z Zamówień przyjętych do realizacji stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.

6.     Na żądanie Klienta Sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień Umowy sprzedaży.

 

Realizacja Zamówień, płatności, dostawa i odbiór

§ 11

1.     Klient składając Zamówienie ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione Towary:

1)     zapłata tradycyjnym przelewem bankowym dokonywanym po złożeniu Zamówienia,

2)     zapłata należnej Sprzedawcy kwoty za tzw. pobraniem w chwili doręczenia przesyłki z zamówionymi Towarami,

3)     zapłata przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

2.     Zapłata przelewem bankowym następuje na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wygenerowany w podsumowaniu Zamówienia oraz przekazany Klientowi wraz z informacją, o której mowa w § 9. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.     Zawarcie transakcji sprzedaży Sprzedawca dokumentuje paragonem fiskalnym a na zgłoszone żądanie Klienta fakturą VAT.

§ 12

1.     Wysyłka Towarów realizowana jest na położony w granicach terytorium Polski adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta.

2.     Klient przy składaniu Zamówienia na Towary ma możliwość wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a także możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

3.     Koszty przesyłki uzależnione są od wagi przesyłki oraz wybranych sposobów dostawy i płatności. Informacja o łącznych kosztach dostawy zawarta jest w podsumowaniu Zamówienia oraz w informacji, o której mowa w § 9 Regulaminu.

§ 13

1.     Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

2.     W przypadku płatności za pobraniem bieg terminu realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

3.     Przy płatności przelewem bankowym bieg terminu realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu zaksięgowania zapłaty na rachunku Sprzedawcy. Sprzedawca dopuszcza wcześniejsze rozpoczęcie realizacji Zamówienia po przesłaniu wiarygodnego potwierdzenia dokonania zapłaty.

4.     Termin realizacji Zamówienia oznacza termin, w którym Sprzedawca wysyła Towary na adres dostawy wskazany przez Klienta. Czas trwania dostawy od jej wysyłki zależy między innymi od odległości i rodzaju przesyłki. Dostawa przesyłek przez Pocztę Polską trwa 1 - 2 dni robocze (priorytet) lub 3 - 5 dni roboczych (ekonomiczna), firmą kurierską 1 - 2 dni robocze.

5.     Do wysyłanej przesyłki Sprzedawca dołącza dokument sprzedaży.

§ 14

W razie wystąpienia braku Towaru objętego realizowanym Zamówieniem i uzasadnionego prawdopodobieństwa, że Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Klientowi tego Towaru przed upływem terminu realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta na jego adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Towaru lub do jego zamiany na inny dostępny Towar o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Towaru, za który Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Towaru.

§ 15

1.     Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także, w opcji dostawy ze sprawdzeniem zawartości przesyłki, sprawdzić czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i załączonym do przesyłki dokumentem sprzedaży.

2.     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności jej zawartości w chwili odbioru przesyłki Klient ma prawo domagać się sporządzenia przez dostawcę stosownego protokółu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać dostawca) z wyszczególnieniem wszystkich wad, uszkodzeń i braków, po czym należy zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę (telefonicznie lub poczta elektroniczną).

3.     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności jej zawartości po odebraniu przesyłki odbiorca, zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki może zgłosić do dostawcy żądanie sporządzenia stosownego protokółu szkody.

 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

§ 16

1.      Za wyjątkiem przypadków określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może od Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazaną Sprzedawcy przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, Towaru objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      W razie odstąpienia Konsumenta Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

3.      Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 17

1.     W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży zwrot Towarów objętych w posiadanie w wyniku wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, winien nastąpić niezwłocznie w ślad za złożonym Sprzedawcy oświadczeniem o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument od umowy odstąpił. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

2.     Sprzedawca nie prowadzi osobistego odbioru od Konsumenta Towarów zwracanych w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument winien dokonać zwrotu na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu.

3.     Zwracane Towary wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Towarów transport. Koszt odesłania Towarów ponosi Konsument.

§ 18

1.     Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Towarów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności.

2.     Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Towarów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy będąc już w posiadaniu Towarów objętych umową lub po ich wysłaniu przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności i poniesionych kosztów zwrotu Towarów niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanymi Towarami z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.     Jeżeli Konsument wybrał sposób zwrotu Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Rękojmia Sprzedawcy, reklamacje rzeczy sprzedanej

§ 19

1.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.     Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.

§ 20

1.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

2.     Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na publikowany w Serwisie adres do reklamacji w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.

3.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

1)     oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),

2)     numer Umowy sprzedaży lub Zamówienia,

3)     określenie Towaru, którego reklamacja dotyczy,

4)     okoliczności uzasadniające reklamację,

5)     określenie żądań Klienta w związku ze składaną reklamacją.

4.     Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient winien przesłać Sprzedawcy objęty reklamacją Towar wraz z dokumentem sprzedaży lub przywołać inny dowód potwierdzający zakup reklamowanego Towaru u Sprzedawcy. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszt przesłania reklamowanego Towaru na podstawie przesłanego paragonu lub rachunku dokumentującego poniesione w tym zakresie koszty.

5.     Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia.

6.     Jeżeli składającym reklamację jest Konsument, w przypadku odmowy uznania reklamacji, Sprzedawca zamieszcza w odpowiedzi wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i Usług elektronicznych

§ 21

1.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Usług elektronicznych w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone do Sprzedawcy.

2.     O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3.     Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w tym paragrafie, przysługuje Użytkownikowi Konta lub Klientowi, a także subskrybentowi usługi Newslettera tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych.

4.     Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie jednego miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usług elektronicznych. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

5.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej), datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usługi elektronicznej oraz opis tych nieprawidłowości.

6.     Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje osobę składająca reklamację.

7.     W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca

 

Wymiana zakupionych Towarów z innych powodów, niż reklamacja

§ 22

1.     Poza przypadkami kwalifikującymi się do reklamacji Towaru, Sprzedawca umożliwia Klientom dokonanie wymiany zakupionego Towaru na ten sam Towar, ale w innym kolorze lub rozmiarze, albo na inny Towar w podobnej cenie. Towar podlegający w ten sposób wymianie nie może być używany a przy jego zwrocie należy dołączyć do przesyłki dowód zakupu tego Towaru u Sprzedawcy.

2.     Wymiana jest możliwa po wcześniejszym jej uzgodnieniu ze Sprzedawcą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wymiana może być dokonana tylko na Towar zamienny będący w ofercie Sklepu i dostępny w chwili wymiany.

3.     Koszty wymiany, tj. odesłania Towaru do Sklepu oraz koszty przesyłki z zamiennym Towarem ponosi Klient chcący dokonać wymiany.

4.     W przypadku wymiany na inny Towar w podobnej cenie Klient dopłaca różnicę, jeżeli cena Towaru wymienianego była przy zakupie niższa od ceny Towaru zamiennego, jeżeli była wyższa wówczas różnicę ceny Klientowi zwraca Sprzedawca.

 

Ochrona danych osobowych

§ 23

1.     Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie lub zawarcia Umowy. Zasady ochrony przez Sprzedawcę prywatności Użytkowników określa Polityka prywatności publikowana w Serwisie i stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.     Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się wyłącznie w celu realizacji usług.

3.     Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, nie stosujemy zautomatyzowanych systemów, dane są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z terminarzem skonkretyzowanych celów.

3.     Administratorem danych osobowych jest: Klimatyczne.pl Darl Shop działające w Katowicach przy ulicy Wróbli 18a/7. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Lechosław Trzaska, numer telefonu 609-601-677, mail: leszek@klimatyczne.pl.

4.     Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa, ówcześnie (do 25 maja) w pełni zgodna z GIODO, aktualnie zgodna z rozporządzeniem RODO, a także zabezpieczona stosownymi certyfikatami (SSL).

5.     Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność firm kurierskich i firm świadczących usługi pocztowe.

6.     Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Towary i koszty ich dostaw.

7. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych są uregulowane od 25 maja nową ustawą: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danyc).

8. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w POLITYCE PRYWATNOŚCI, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Odrębne zasady składania i przyjmowania Zamówień telefonicznie lub pocztą elektroniczną

§ 24

Sprzedawca nie zawiera Umów sprzedaży w drodze telesprzedaży, co oznacza, że zawarcie Umowy sprzedaży w wyniku Zamówienia złożonego telefonicznie może nastąpić wyłącznie, gdy stroną inicjującą połączenie telefoniczne jest Klient.

§ 25

Jeżeli strony Umowy sprzedaży zawartej w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu nie zawarły tej umowy w odrębnej formie, np. w wyniku indywidualnych negocjacji lub złożenia i przyjęcia oferty cenowej, niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawartej w wyniku przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia złożonego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§ 26

W przypadku Zamówień składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca wyłącza możliwość zapłaty za pobraniem. Zamawiający będący Konsumentem chcący skorzystać z tej formy zapłaty ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

§ 27

1.     Klient składając Zamówienie pocztą elektroniczną winien wskazać zamawiany Towar, jego ilość, wybrany sposób dostawy i płatności, adres dostawy oraz podać swoje dane osobowe wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży, a także oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

2.     Klienta składającego Zamówienie telefonicznie Sprzedawca może poprosić o potwierdzenie tego zamówienia pocztą elektroniczną. Potwierdzenie to winno spełniać kryteria określone w ust. 1.

§ 28

Zawarcie Umowy sprzedaży w przypadku Zamówienia złożonego telefonicznie lub pocztą elektroniczną Sprzedawca potwierdza Klientowi w sposób określony w § 9 Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

§ 29

1.     Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy:

1)     ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

2)     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (do 25 maja 2018)

3)     ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 30

1.     Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zaś spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.     W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.

§ 31

Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu podyktowanej ważnymi przyczynami. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po ich ogłoszeniu w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą obowiązywania zmian, Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia.

§ 32

Sprzedawca informuje, że opłata za połączenie telefoniczne ze Sprzedawcą jest uzależniona od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego sieci realizowane jest połączenie.

§ 33

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ


Polityka prywatności

Polityka cookies

 
   
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności